St Joseph by-the-Sea

St. Joseph by-the-Sea High School

5150 Hylan Blvd

Staten Island, NY 10312

Phone: (718) 984-6500